قرمز سبز آبي خاکستري
قربانگاه خردها را بيشتر آنجا توان يافت كه برق طمعها بر آن تافت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت