علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان ?RSS=0 علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Sat, 26 May 2018 19:53:47 GMT علي اسماعيلي وردنجاني شعر ولادت امام حسن مجتبي(ع) http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12104303/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/882/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/882/"><span class="mb">شعر ولادت امام حسن مجتبي(ع)</span></A> Tue, 22 May 2018 11:01:00 GMT صد آفرين http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12099239/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/881/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/881/"><span class="mb">صد آفرين</span></A> Thu, 17 May 2018 07:29:00 GMT نور علي نور http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12094061/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/880/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/880/"><span class="mb">نور علي نور</span></A> Sun, 13 May 2018 11:53:00 GMT *عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه* http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10313581/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/"><span class="mb">*عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه*</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg?w=556&amp;h=333' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg?w=423&amp;h=429' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms3="http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg?w=668&amp;h=511' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 16 Jul 2016 13:25:00 GMT @};- http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9568398/ <span class="mb">@};-</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg?w=638&amp;h=796' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg?w=400&amp;h=250' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 10 Nov 2015 00:47:00 GMT رباعيات صلوات http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12037689/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/879/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/879/"><span class="mb">رباعيات صلوات</span></A> Tue, 01 May 2018 08:25:00 GMT شعر ولادت امام زمان عج http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12020726/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/878/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/878/"><span class="mb">شعر ولادت امام زمان عج</span></A> Sun, 29 Apr 2018 07:41:00 GMT اسوه ي زيبايي http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/12019146/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/877/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/877/"><span class="mb">اسوه ي زيبايي</span></A> Thu, 26 Apr 2018 11:36:00 GMT جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا فخري http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9708826/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/"><span class="mb">جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا فخري</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8238368368/Faakhri.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8238368368/Faakhri.jpg?w=360&amp;h=640' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 11 Feb 2016 22:58:00 GMT سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام "پارسيان" آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است! http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9737930/ <span class="mb">سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام &quot;پارسيان&quot; آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است!</span><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg?w=450&amp;h=320' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg?w=459&amp;h=334' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 01 Mar 2016 22:42:00 GMT انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9705286/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/"><span class="mb">انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ</span></A><br ms1="http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif?w=398&amp;h=198' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg?w=665&amp;h=673' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 10 Feb 2016 02:20:00 GMT پاسخي به طرح حذف مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10183529/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/69/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/69/"><span class="mb">پاسخي به طرح حذف مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8254109968/Navid.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8254109968/Navid.jpg?w=454&amp;h=228' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8253954268/Pasokh_sardaabir.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8253954268/Pasokh_sardaabir.jpg?w=629&amp;h=794' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 01 Jun 2016 20:15:00 GMT انتخاب يک اسم خوب http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9751202/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/65/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/65/"><span class="mb">انتخاب يک اسم خوب</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8242956368/Nam_Karbari.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8242956368/Nam_Karbari.jpg?w=671&amp;h=541' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 10 Mar 2016 09:46:00 GMT چرا وبلاگ بهترهست !پاسخي به کامنت هاي ارسالي کاربران در فيد مدير http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10332153/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/73/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/73/"><span class="mb">چرا وبلاگ بهترهست !پاسخي به کامنت هاي ارسالي کاربران در فيد مدير</span></A><br ms1="http://s3.picofile.com/file/8206942792/mobile1.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s3.picofile.com/file/8206942792/mobile1.jpg?w=658&amp;h=399' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 23 Jul 2016 21:36:00 GMT اهدا تقديرنامه به دبيران دوره هشتم و نهم مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10142270/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/68/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/68/"><span class="mb">اهدا تقديرنامه به دبيران دوره هشتم و نهم مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8252161342/38wnjbe9mb754ir7rvyq.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8252161342/38wnjbe9mb754ir7rvyq.jpg?w=600&amp;h=555' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8252951476/LoH_TaaghdiR.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8252951476/LoH_TaaghdiR.jpg?w=599&amp;h=664' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 20 May 2016 13:43:00 GMT