علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان ?RSS=0 علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Sat, 18 Nov 2017 12:02:41 GMT علي اسماعيلي وردنجاني قافيه و رديف http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11862832/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/832/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/832/"><span class="mb">قافيه و رديف</span></A> Sat, 18 Nov 2017 08:33:00 GMT انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9705286/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/"><span class="mb">انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ</span></A><br ms1="http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif?w=398&amp;h=198' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg?w=665&amp;h=673' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 10 Feb 2016 02:20:00 GMT سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام "پارسيان" آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است! http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9737930/ <span class="mb">سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام &quot;پارسيان&quot; آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است!</span><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg?w=450&amp;h=320' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg?w=459&amp;h=334' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 01 Mar 2016 22:42:00 GMT لباس غم http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11861733/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/831/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/831/"><span class="mb">لباس غم</span></A> Thu, 16 Nov 2017 10:29:00 GMT خاک غم http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11860835/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/830/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/830/"><span class="mb">خاک غم</span></A> Wed, 15 Nov 2017 09:37:00 GMT مدير محترم پارسي بلاگ خير مقدم http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9600892/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/57/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/57/"><span class="mb">مدير محترم پارسي بلاگ خير مقدم</span></A><br ms1="http://s3.picofile.com/file/8225917918/ziyarat_Copy.png"><div class='w3-display-container'><img src='http://s3.picofile.com/file/8225917918/ziyarat_Copy.png' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s6.picofile.com/file/8225908092/Modiir.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8225908092/Modiir.jpg?w=487&amp;h=800' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 06 Dec 2015 12:23:00 GMT خير مقدم زائران پارسي بلاگ http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9600051/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/56/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/56/"><span class="mb">خير مقدم زائران پارسي بلاگ</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8225908076/karbaaran.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8225908076/karbaaran.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 05 Dec 2015 21:50:00 GMT قصه ي پر غصه http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11856392/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/829/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/829/"><span class="mb">قصه ي پر غصه</span></A> Sun, 12 Nov 2017 11:31:00 GMT يا حسين ع http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11853647/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/828/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/828/"><span class="mb">يا حسين ع</span></A> Wed, 08 Nov 2017 09:55:00 GMT يادمان باشد: شادي اين شبها و روزها و فرداهايمان را مديون اشک چشم اين کودکانيم. همانان که پدرانشان براي امنيت ما فرسنگ ها دورتر از خاک وطن غريبانه جان دادند تا ما با راحتي نوروز را جشن بگيريم. به نظرم بي معرفتي است که در شب عيد، ياد شهداي مدافع حرم، جانبازان مدافع حرم و خانواده هايشان نباشيم. عيد آنها امسال با اشک و غم همراه شده تا عيد ميليونها ايراني در امنيت و شادماني باشد. بر خود واجب ميدانم http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9873922/ <span class="mb">يادمان باشد: شادي اين شبها و روزها و فرداهايمان را مديون اشک چشم اين کودکانيم. همانان که پدرانشان براي امنيت ما فرسنگ ها دورتر از خاک وطن غريبانه جان دادند تا ما با راحتي نوروز را جشن بگيريم. به نظرم بي معرفتي است که در شب عيد، ياد شهداي مدافع حرم، جانبازان مدافع حرم و خانواده هايشان نباشيم. عيد آنها امسال با اشک و غم همراه شده تا عيد ميليونها ايراني در امنيت و شادماني باشد. بر خود واجب ميدانم</span><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8244329026/120221_534.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8244329026/120221_534.jpg?w=414&amp;h=640' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 22 Mar 2016 00:24:00 GMT انتخاب يک اسم خوب http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9751202/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/65/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/65/"><span class="mb">انتخاب يک اسم خوب</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8242956368/Nam_Karbari.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8242956368/Nam_Karbari.jpg?w=671&amp;h=541' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 10 Mar 2016 09:46:00 GMT جايگاه مطالب در مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9496041/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/48/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/48/"><span class="mb">جايگاه مطالب در مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8211339526/BARSI12.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8211339526/BARSI12.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 10 Sep 2015 16:52:00 GMT جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا فخري http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9708826/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/"><span class="mb">جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا فخري</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8238368368/Faakhri.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8238368368/Faakhri.jpg?w=360&amp;h=640' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 11 Feb 2016 22:58:00 GMT گزارش عملکرد دبيران سرويس و دبيرات تحريريه در دوره هشتم http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9744316/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/"><span class="mb">گزارش عملکرد دبيران سرويس و دبيرات تحريريه در دوره هشتم</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8241828276/dabirane_tahririye.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8241828276/dabirane_tahririye.jpg?w=408&amp;h=434' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2093.gif"><div class='w3-display-container'><img src='http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2093.gif?w=500&amp;h=80' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms3="http://s6.picofile.com/file/8241833800/daabiran_servis_Copy.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8241833800/daabiran_servis_Copy.jpg?w=608&amp;h=480' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 04 Mar 2016 22:31:00 GMT حالا شما فيد رو ببينيد تا بعدا بگم چيه؟ :) پيامک دريافتي (ويرايش شده) : يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميشد، بد ميشد، خوب ميشد، بد ميشد... يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميديدنش، بد ميديدنش، خوب ميديدنش، بد ميديدنش... ميشه همچين چيزي؟... براستي که بقول مرحوم سهراب، چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9684802/ <A href='http://modir.parsiblog.com/Feeds/3983678/' class=gl ls="http://modir.parsiblog.com/Feeds/3983678/"><span class="mb">حالا شما فيد رو ببينيد تا بعدا بگم چيه؟ :) پيامک دريافتي (ويرايش شده) : يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميشد، بد ميشد، خوب ميشد، بد ميشد... يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميديدنش، بد ميديدنش، خوب ميديدنش، بد ميديدنش... ميشه همچين چيزي؟... براستي که بقول مرحوم سهراب، چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.</span></A><br ms1="http://s1.picofile.com/file/7889249779/1.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s1.picofile.com/file/7889249779/1.jpg?w=220&amp;h=322' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 29 Jan 2016 00:59:00 GMT