سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران

اشک شفق

از آســـــمان بخت من می بارد اخـــــتر فوج فوج
وز شوق از چشمم چکد صد درّ و گوهر فوج فوج

به به تمــــاشایی بود احوال و اوقــــــات خوشم
صد بار دل را می برد هر لحــــظه دلـــبر فوج فوج

بار سفر را بســــــته و رفتند غمـــــــــــها از برم
شادی بود آبســـــــتن و غمهاست ابتر فوج فوج

در باغ ســـــــبز زندگی روئیده ایـــنک عشق من
با نغمه ی قـــمری به رقص گلهای احمر فوج فوج

یارم به قد قـــامت شد و در پیش ســــرو قامتش
سر را به سجده برده اند ســرو و صنوبر فوج فوج

خـــــتم رســولان آمد و در های رحـــــمت باز شد
آورده او هـــــــمراه خود ، الـــــطاف داور فوج فوج

صدها فرشــــــته شادمان ، آمد فرود از آســمان
یک دســـــته گل در دستشان بهر پیمبر فوج فوجنوشته شده در یکشنبه 86 اسفند 19ساعت ساعت 4:49 عصر توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

امشـــــب جهان دوباره پوشـــــــیده رخــــــــــت مـــاتم
هر ســـــیــنه ای در اینـــــجا ســــرشار غصـــــه و غـم

جاری شـــــده خــدایا ، از چشـــم چشـــــــمه ی خون
از اشــک چشـــــــمها شــد دامـــــان خلــــق چـون یم

یارب ز بس که این غم ، داغی است سخت و سنگین
در زیر بار این غـــــــــــم ، شــــــد قامت جـــــــهان خم

افلاکــــــــــیان پریــــــشان ، در دام غــــــــــــم اسیرند
بال ملک شکــــــــــسته ، قلب جــــــــــهانــــــیان هم

جاری ز ابر دیده ســـــــیلی است بـــــــس خروشـــان
چونــــــــان که آب دریا ، در پیــــــــــش آن بـــــــود نم

مولا عـــــلی (ع) و زهـرا (س) ای وای دلغـــمیــــنــــند
جاری ز چشـــــــم آنها شــد چشــــــمه ســــار زمزم

بر تن کــــــــفن نمـــوده چـــون خـــاتم رســــولان (ص)
دنـــــــــــیا اگــــــــر ز داغــــــش ویران شـــود بود کم

شعر : علی اسماعیلینوشته شده در شنبه 86 اسفند 11ساعت ساعت 8:21 عصر توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

ای که به تار زلف خود ، نشسته شانه می زنی

به تــــــار زلف و شـــانه آهـــــنگ ترانه می زنی

نشــسته در مقابلت ، همــــــــسر با وفای تو

و تو به تیر عشق خود دلــش نشانه می زنی

زبعد نغمه ی حـــــــجاز بزن تو شور عشــق را

که نغمه های عاشــقی تو صادقانه می زنی

نه دیده نه شــنیده ام کسی نوای عاشقی

نوازد اینچنـــــــین که تو در این زمانه می زنی

تو فحر عالمیــــــنی و تو خــتم مرسلین شدی

از این سبب به هر دلی چو گل جوانه می زنی

تو عاشق حقــــــیقی و تمام حرف عشق را

به گریه و به آه و ناله ی شــــــبانه می زنی

تو ر حمـــــــت خدایی و شفیع مذنبین تویی

به نزد حق برای عـــــــفو من گمانه می زنی

شعر از : علی اسماعیلینوشته شده در شنبه 86 دی 15ساعت ساعت 6:43 صبح توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر

گرد شـــــمع خانـــدان مصــــطفی(ص) پروانه ام
می پرســـــــتم، عاشقم ، من ساکن میخانه ام

مست گشتم چون شنیدم وصف آل مصطفی(ص)
ذکر حیدر(ع) ســـاغر و عشق علی(ع) پیـــــــمانه ام

عقـــــل من از کف برفت و هوش از سر شد برون
عاشـــق این خــــــانــــدانم ، عـــــاقل و دیوانه ام

تا شدم من آشــــنا با خاندان مصــــــــطفی(ص)
با هــــــــمه خلق جهان بیــــــــــگانه ی بیگانه ام

دل شده صــــــید و بود صیاد آل مصــــطفی(ص)
پاکی و صــــــدق و صـــــفای آل حیدر (ع)دانه ام

مرغ دل بـــــاید کـــند پرواز ســــــوی کوی دوست
ورنه باشـــــد چون قفس جسم و تن و کاشانه ام

ما محــــبانیم! باید شــــد مطــــــیع اهل بیت (ع)
گــــــوش بر فرمـــــان شدن ، کار هـــنر مندانه امنوشته شده در جمعه 86 دی 14ساعت ساعت 9:34 صبح توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Night Skin